Melanie Kurn

Senior Vice President

Renasant Bank